+

Általános Szerződési Feltételek

1. AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1.1 Ezekben a feltételekben: -

A „Vevő” az Eladó bármely azon ügyfeleit jelenti, akiknek a termékeket az itt következő kikötések és
feltételek szerint értékesíti.
A „Szerződés” bármely olyan szerződést jelöl, amely az Eladó és Vevő között létrejön a termékek
értékesítésére és megvételére.
A „Szellemi tulajdonjogok” bárminemű jogot szabadalmi szerzői jogokban, üzleti és kereskedelmei
neveket, tervezési jogokat, technikai tudást és minden más intellektuális tulajdonjogot, valamint az
előzőek bármilyen felhasználást, amely már létezik bárhol a világon.
A „Termék” minden olyan terméket és hozzátartozó dokumentációt jelöl, amely ezen szerződés keretein
belül kerül átadásra.
Az „Eladó” a Nor-Service Kft-t jelöli.
"Írás” magában foglal távirat, faxátvitel, elektronikus adatátvitel, e-mail és hasonló kommunikációs
eszközöket.

 

1.2 Ezen feltételek alá esik az összes árajánlat kiadása és valamennyi megrendelés elfogadása. Minden
más kikötéses feltétel és garancia a szerződésből ki van zárva, hacsak az Eladó határozottan nem fogadja
azt el írásban (megrendelések visszaigazolása nem jelent ilyen elfogadást). Semmilyen körülmények
között nem érvényes a jelen szerződésre a vevő által bármikor benyújtott vásárlási feltétel és
amennyiben az Eladó elmulasztja visszautasítani bármelyiket ezen vásárlási feltételek közül, az nem
vonja maga után, hogy elfogadásra kerültek.

 

1.3 Olyan esetben, amikor a jelen feltételek és az árajánlat speciális kikötései ellentmondásban állnak, az
utóbbiakat kell mérvadónak tekinteni. A Termékek szállításának vevő általi elfogadása úgy tekintendő,
hogy ezen feltételeket a vevő feltétel nélkül elfogadja.

 

1.4 Hacsak más kikötést nem tartalmaznak, az árajánlatok a kiadástól számított legfeljebb 30 napig
érvényesek és bármikor visszavonhatók írásbeli vagy szóbeli értesítés útján.

 

1.5 Ha az Eladó vagy tisztviselője, alkalmazottja vagy ügynöke bármilyen nyilatkozatot vagy állítást tett a
Vevő felé (az Eladó árajánlatához csatolt dokumentumokban találhatókon kívül), amelyekre a Vevő
támaszkodni kíván, ezt csak akkor teheti meg, ha ezen nyilatkozatot vagy állítást a Vevő megrendelése
tartalmazza, vagy ahhoz csatolva van és amennyiben az Eladó később írásban megerősíti a vevő felé,
hogy a Vevő jogosult ezen nyilatkozatokra és állításokra támaszkodni.

 

1.6 A Szerződés az Eladó és Vevő, mint felek között jön létre és sem előnyei, sem terhei nem
átruházhatók a Vevő által az Eladó írásos jóváhagyása nélkül. Az Eladó a szerződést átruházhatja,
alvállalkozóknak kiadhatja, vagy más módon rendelkezhet felőle.

 

1.7 Hacsak az ellenkezőjéről kimondottan nem rendelkeznek, minden kereskedelmi klauzulát a
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara INCOTERMS 2000, vagy annak időről időre frissített vagy kiegészített
változata szerint kell értelmezni.

2. ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM

2.1 Amennyiben az Eladó és a Vevő megegyeznek, hogy köztük a kereskedés alapja az elektronikus
kereskedelem legyen, akkor hivatkozás által beépül a szerződésbe az e-centre UK Standard Interchange
Agreement (SIA) (4. kiadás, 1999. március, vagy annak időről időre módosított vagy kiegészített
változata). Amennyiben a SIA és jelen kondíciók között bárminemű konfliktus vagy inkonzisztencia lépne
fel, akkor a jelen kondíciók a mérvadóak.

 

2.2 Az elektronikus megrendelések akkor érvényesek, ha minden információ, amelyben az Eladó és a
Vevő megegyeztek a megegyezés szerinti formában, az elvárásoknak megfelelően fel van sorolva és a
megrendelést a Vevő a helyes azonosítási kóddal együtt eljuttatja az Eladónak, valamint ha az Eladó ezt
az elektronikus levelet megkapja, amikor begyűjti leveleit a levelezési rendszerből.

 

2.3 A 2.2-es bekezdésnek értelmében, minden egyes érvényes elektronikus megrendelést a Vevő által
elfogadottnak kell tartani amennyiben az Eladó nem közli a megrendelés visszautasítását elektronikus
vagy más úton (beleértve a telefont is) a fogadást követő 2 munkanapon belül. A megrendelés elfogadása
olyan adásvételi szerződésnek minősül, amelyre ezen kondíciók valamint a SIA vonatkoznak.

3. ÁRAK

3.1 Más értelmű megállapodás híján minden ár a Nor-Service Kft. telephelyén történő átvételre
vonatkozik szállítás és ÁFA nélkül. Másértelmű megegyezés nélkül minden ár az ajánlatban szereplő
pénznemben fizetendő. Ha a Vevő az EURO-ban megadott árat HUF-ban kívánja kiegyenlíteni, akkor
átváltásból és egyéb banki műveletből adódó költségek Vevőt terhelik, azzal a vételár HUF értéke
csökkenthető.
Ha az Eladó más szállítási feltételeket vállal, a Vevőnek meg kell fizetnie minden csomagolási költséget
fuvar- és biztosítási díjat és minden más költséget, amely a szállítás során felmerül.
3.2 Az Eladó jogosult az ár ésszerű kereteken belüli megváltoztatásra írásbeli közlés alapján abban
esetben, ha a Vevő kérésére változás áll be mennyiségben, kivitelezésben vagy egyéb feltételekben

3.3 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy írásbeli értesítést követően a szállítást megelőzően bármikor
megváltoztassa az árat, ha az anyagárban, munkaköltségben, szállítási költségben vagy közüzemi
díjakban emelkedés lép fel, vagy ha más, olyan tényező megemeli a költségeket, amely az Eladó
hatókörén kívül áll.

 

3.4 A Vevő felel az Eladó felé minden olyan késedelemből származó költségért, amely a szállítás
folyamán a gépjárművek indokolatlan késéséből fakad.

4. SZÁLLÍTÁS

4.1 Amennyiben más írásbeli megállapodás nem születik az Eladóval, a teljesítés az eladó telephelyén
(EXW) történik.

 

4.2 Minden szállítási határidő és időtartam becsült érték és nem képeznek rögzített határidőket az Eladó
általi szállításra vonatkozólag. A szállítási határidő nem képezi a szerződés lényegi elemét, ahogy a Vevő
sem jogosult arra, hogy a szállítási határidőt a szerződés lényegi elemévé tegye, vagy ilyen szándékát
fejezze ki.

 


4.3 A szállítási határidő minden esetben a szükséges információk, végső instrukciók és jóváhagyások a
Vevő általi gyors átadásnak a függvénye.

 

4.4 A 4.2 bekezdés ellenére a Vevő kötelezett arra, hogy a termékeket 30 napon belül elszállítsa, miután
az Eladó írásban jelentette, hogy a Termékek szállításra készek. Amennyiben a Vevő elmulasztja az
elszállítást, vagy egy vagy több részletnek a kifizetését, ez feljogosítja az Eladót, hogy felbontsa a
szerződést (ez a jog tekintet nélkül bármely más jogra vagy jogorvoslatra megilleti az Eladót).

 

4.5 Amennyiben a Vevő kéri, és az Eladó beleegyezik a szállítás halasztásába, vagy ha a szállítás az
Eladó mulasztása nélkül, másképpen késik, a Vevőnek az indokolt mértékű költségeket és kiadásokat
kérésre meg kell fizetni, beleértve az indokolt raktározási és fuvardíjakat. A Vevőnek ki kell fizetnie a
Termékeket ezen feltételeknek megfelelően, úgy, mintha a termékek szállítása határidőre megtörtént
volna, de az a Vevő kérésére késedelemmel vagy a vevő hibájából késve történt. Az Eladó jogosult
kamatot követelni a 7.3.2 bekezdés értelmében attól az időponttól kezdődően, amikor a fizetés a
késedelem híján esedékessé vált volna.

 

4.6 Más határozott írásbeli megegyezés híján az Eladó szállíthat részletekben, amely esetben minden
egyes részlet különálló Szerződésként kezelendő, és amelyek esetében jelen feltételek az irányadók. A
részletek szállításában bekövetkező késedelem nem jogosítja fel a Vevőt, hogy felbontsa a szerződést.

5. KOCKÁZAT ÉS TULAJDONJOG

5.1 A Termékek megrongálódásának vagy elvesztésének kockázata a szállítással átszáll a Vevőre és
ezután egyedül a Vevő felelős mindennemű rongálódásért és értékcsökkenésért.

 

5.2 A Termékek tulajdonjoga nem száll a Vevőre mígnem:

5.2.1 az Eladó készpénzben vagy más beváltott fizetőeszköz formájában teljes egészében megkapta a
Vevőtől az Eladó részére esedékes összeget; és

5.2.2 a Vevő felszólítására az Eladó írásban nyilatkozik, hogy a Termékek egészének vagy részének a
tulajdonjoga a Vevőre átszállt.

5.3 Amíg a tulajdonjog át nem szállt, a Vevő visszaveheti a Termékeket és az Eladó képviselői,
alkalmazottai, megbízottai vagy ügynökei jogosultak belépni bármely olyan helyiségbe ahol a termékeket
tartják, gépjárművel vagy anélkül, visszavétel céljából vagy azért, hogy meggyőződjenek, hogy az 5.4
bekezdést betartják.

 

5.4 Ameddig a Termékek tulajdonjoga nem száll a Vevőre, addig az bizományosként és az Eladó
letéteményeseként birtokolja a Termékeket, és azokat más áruktól elkülönítve kell hogy tartsa, továbbá
gondoskodnia kell arról, hogy teljes körűen, minden kockázatra biztosítva legyenek, és mint az Eladó
tulajdona legyenek egyértelműen azonosíthatóak.

6. FELMONDÁS ÉS MÓDOSÍTÁS

6.1 Bármely szerződés felmondása vagy módosítása az Eladó előzetes írásbeli jóváhagyását követeli
meg, és feltétele, hogy a Vevő kártalanítsa az Eladót minden indokolt költségért és kiadásért, amely a
felmondás vagy módosítás miatt az Eladó részéről felmerült.

 

6.2 A Vevő Eladó írásbeli hozzájárulása nélkül visszajuttatott Termékek beszámítása nem lehetséges.

7. FIZETÉSI HATÁRIDŐK

7.1 Az Eladóval kötött más írásbeli megállapodás híján a kifizetésnek a számla kiállítását követő hónap
utolsó napjáig meg kell történnie és az Eladó abban a hónapban jogosult kiállítani a számlát, amikor a
szállítás megtörtént vagy megtörtént volna, ha nem lép fel késedelmet okozó körülmény, kivéve, ha a
késedelem az Eladó hibájából következik be. A vételár kifizetésének időpontja a szerződés lényegi pontját
képezi. Semmiféle kifizetés nem tekinthető teljesítettnek, amíg az Eladó számláján jóvá nem írják az
összeget.

 

7.2 Bármely szerződés alapján a Vevő által az Eladó felé esedékes kifizetést, amely jelen feltételek
hatálya alá esik, fel kell oldani minden korlátozás és feltétel alól, a kifizetésnek mentesnek kell lennie a
más kifizetésen vagy követelésen alapuló levonásoktól és visszatartásoktól, függetlenül attól, hogy ez
elkülönített összeget vagy mást jelent, és függetlenül attól, hogy ez az összeg/követelés a jelen feltételek
szerinti Szerződésből vagy máshonnan származik.

 

7.3 Amennyiben a Vevő elmulasztja a fizetést, az Eladó, fenntartva minden más jogát és jogorvoslati
lehetőségét, jogosult:

7.3.1 értesítés nélkül felfüggeszteni bármely további, az Eladó és a Vevő között létrejött bármely más
szerződésből származó szállítást;
7.3.2 napi alapon késedelemi kamatot felszámolni (megítélés előtt épp úgy, mint utána) bármely kint
levő összegre évi 8 %-os kamatlábbal a MNB mindenkori jegybanki alapkamatán felül, vagy más olyan
összeget, az esetlegesen felmerülő egyéb, a törvény által meghatározott adósságbehajtási költségekkel
együtt; és/vagy
7.3.3 bármely szerződés alá eső, minden Termékre azonnali fizetési meghagyást adni a Vevőnek.

8. MINIMÁLIS DÍJ

Minden megrendelésre érvényes egy minimális megrendelési díj. Keretrendelések vagy ütemezett
rendelések alapján történő teljesítés esetén a minimális díj szállításonként felszámításra kerül.

9. SPECIFIKÁCIÓK

9.1 A 9.2 bekezdés szerinti megszorítással minden terméknek anyagi jellemzőiben meg kell felelnie az
összes megegyezés szerinti specifikációnak, illetve ha nincs ilyen megegyezés, meg kell felelnie az Eladó
által publikált specifikációknak.

 

9.2 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a Termékek méreteit vagy más specifikációit, hogy
azok megfeleljenek az érvényes szabványoknak és jogszabályoknak, vagy ha a változtatások ésszerűek,
tekintettel a Termékek természetére.

 

9.3 A hirdetésekben, értékesítési és technikai kiadványokban szereplő információk azon körülmények
között amelyekben szerepelnek, tekinthetők pontosnak. Egyébként minden illusztráció, a teljesítményre
vonatkozó részletek, alkalmazási és összeállítási példák és minden más műszaki adat ezekben a
kiadványokban tapasztalaton és az adott tesztkörülmények közötti vizsgálatokon alapul és csak általános útmutatóként szolgál. Semmilyen ilyen információ nem képezi a Szerződés részét, kivéve, ha a Vevő az
ilyen állításokra vonatkozó 1.5 bekezdés szerint jár el, és az Eladó megadja a jóváhagyást az említett
bekezdés szerint.

10. SZÁLLÍTÁSI SZEMREVÉTELEZÉS SORÁN JELENLEVŐ KÁR, HIÁNY VAGY SÉRÜLÉS

10.1 a Vevő csak akkor jogosult követeléssel fellépni (és a 11-esill. 12-es bekezdés szerint) a
Termékekben fellelhető hiányokért vagy hibákért, amelyek vizuális megvizsgálás során fellelhetőek, ha a
Vevő:

10.1.1 átvételt követő 10 napon belül átvizsgálja a Termékeket;
10.1.2 átvételt követő 10 napon belül értesíti az Eladót a kárról, hiányról vagy sérülésről (vagyis nem
csupán egy jogosult személy aláírása szerepel a szállítási jegyzőkönyvön); és
10.1.3 az Eladó számára kielégítően demonstrálja, hogy ezen kár, hiány vagy sérülés a szállítást
megelőzően történt.

10.2 A Vevőnek nem lesz semmilyen joga a kárt, hiányt vagy sérülést illetően amennyiben az Eladó nem
kap elfogadható lehetőséget a Termékek megvizsgálására vagy kivizsgálhatná a panaszt a Termék
használatát, bárminemű módosítását vagy rajta végzett beavatkozást megelőzően.

 

10.3 A 10-es bekezdésnek eleget tevő, érvényes panasz esetén a Vevő jogosult (közölt hibák esetén)
ésszerű időn belül a hibás áruval megegyező Termékek szállítására, és (hibák esetén) javításra vagy az
érintett Termékek cseréjére, vagy az Eladó választása szerint az ár jóváírására, de az Eladónak további
kötelezettsége nincsen. Amennyiben a 10-es bekezdéssel összhangban az Eladó részére nem nyújtanak
be panaszt kárról, hiányról vagy sérülésről, akkor a Termékek a szerződés szerint hibátlanul és
sérülésmentesen kiszállítottnak tekintendők, és a Vevőnek kötelessége ennek megfelelően fizetni értük.

 

10.4 A Termékekben, vagy egy rész-szállításukban fellépő kár, hiány vagy sérülés nem lehet a
szerződés, vagy annak hátralevő részének felbontásának alapja.

11. JÓTÁLLÁS

11.1 Jelen feltétel kikötéseihez való jog fenntartásával az Eladó garantálja, hogy a Termékek hibás
tervezésből, kivitelezésből vagy anyagokból származó hibáktól mentesek (a térítésmenetesen
szolgáltatott anyagokat leszámítva). Ez a jótállás érvényes a szállítástól számított 1 évig vagy addig,
amíg a Termék eléri az ajánlott maximum használati időt, aszerint amelyik idő a rövidebb. Ez a jótállás a
következők függvénye:-

11.1.1 az Eladó írásbeli értesítést kap a hibáról a jótállás időtartamán belül;
11.1.2 a Terméket elérhetővé teszik az Eladó részére átvizsgálás céljából, anélkül,hogy a Terméket
tovább használnák, vagy azon változtatást vagy beavatkozást hajtanának végre;
11.1.3 a hiba nem olyan kár, hiány vagy sérülés amelyről az Eladót a 10-es bekezdés alapján a Vevőnek
értesítenie kellett volna;
11.1.4 a hiba nem a Vevő által adott tervezési specifikácó vagy instrukció következménye;
11.1.5 a Vevő teljes mértékben eleget tett az Eladó instrukcióinak a Termék használatát és tárolását illetően;
Ezen 11.2 bekezdés alapján a követelésről szóló bejelentés átvételét követően az Eladó saját belátása
szerint megjavíthatja, kielégítő helyettesítő Terméket biztosíthat ingyenesen vagy visszafizetheti a
Termék(ek) árát részben vagy egészében (ahogy releváns) a panasz benyújtását követő ésszerű időn
belül. Kétségek elkerülése végett, ezen jótállás nem vonatkozik olyan hibákra amelyek a normális
használattal és kopással függnek össze.

11.2 Amennyiben az Eladó megjavítja a Termékeket vagy kielégítő helyettesítő Termékeket biztosít, vagy
pénzvisszafizetéssel él a 11.2 bekezdés szerint, úgy a Vevő köteles elfogadni ezen javított vagy
helyettesítő Termékeket, vagy pénzvisszafizetést és az Eladó nem felelős a bárminemű kárért vagy
sérülésért, amely az eredeti szállítású Termékekből származik vagy a késedelemért mielőtt a megjavított,
vagy helyettesítő termékek megérkeznek, vagy a pénzvisszafizetés megtörténik.

 

11.4 Abban az esetben, ha a Termékeket nem az Eladó gyártotta;-

11.4.1 az Eladó nem nyújt biztosítékot vagy garanciát arra vonatkozólag, hogy a Termékek értékesítése
vagy használata nem sérti egy harmadik fél Szellemi tulajdonjogát; valamint
11.4.2 az Eladó kötelezettségei ezen Termékek hibáit illetően azon garanciákra korlátozódnak (ha
vannak) amelyeket az Eladó a gyártótól vagy ellátótól kap.

11.5 Az Eladó nem felelős és a Vevőnek kárpótolnia kell az Eladót bármely olyan költségért, követelésért,
sérülésért, tartozásért és kiadásért, ami a hibáról szerzett észrevételt követő Vevő általi
termékhasználatból ered.

12. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

12.1 Semmilyen körülmények között az Eladó nem felelős szerződésileg, olyan vétkes cselekedetért,
amely követelésekből, sérülésből, hiányból vagy költségből fakad és amely a következőkkel áll
kapcsolatban:-

12.1.1 bármely közvetlen profitkiesés, vagy
12.1.2 bármely közvetlen veszteség az elvárt megtakarításokból; vagy
12.1.3 bármely indirekt vagy következményes kiesés vagy veszteség, még abban az esetben is ha a
következők valamelyikét eredményezte,korlátozás nélkül:-
(a) bármiféle profitkiesés
(b) pénz felhasználásának veszteség
(c) elvárt megtakarításokban elszenvedett veszteség
(d) üzleti veszteség
(e) lehetőség elmulasztása
(f) jóhírben elszenvedett veszteség
(g) hírnévben elszenvedett veszteség
(h) adatvesztés
(i) bármilyen pazarló kiadás; és/vagy
(j) bármiféle szükséges termékvisszahívás.
Kétségek elkerülése végett, a 12.1 bekezdésben szereplő alcikkek a Felek szándéka szerint
szétválaszthatóak.

12.3 Az Eladó maximális összesített felelőssége az összes követelésért, amelyet a Vevő benyújt a
szerződéssel kapcsolatban nem lépheti túl a Termékek szerződéses összegét, és a Vevő beleegyezik az
ezen az összegen túlmenő követelések fedezésére szolgáló biztosítás megkötésébe.

 

12.4 Az Eladó az árakat ezen kondíciókban lefektetett felelősségkorlátozásokon alapulva szabja meg. A
Vevő jogosult az Eladótól magasabb felelősségszintbe való beleegyezést kérni, és akkor az Eladó revidiált
árat szabhat meg figyelembe véve a fellépő magasabb biztosítási díjat amelyet az Eladónak kell viselnie.

 

12.5 A Vevőnek kártalanítania kell az Eladót minden olyan személyi sérülésből, veszteségből vagy kárból
fakadó veszteségért, költségért, kárért, kiadásért és kötelezettségért, amely a Termékek Eladó általi
szolgáltatásából ered vagy azzal kapcsolatban lép fel, vagy a Vevő bármely cselekedetéből ill. a jelen
szerződésben foglalt kötelezettségek elhanyagolásából fakad, kivéve ahol ezen követelés közvetlen
következménye az Eladó gondatlan cselekményének vagy vétségének.

13. BIZALMAS INFORMÁCIÓ

Az összes tervrajzot, dokumentumot, tanúsítványt, számítógépes szoftvert és más információt amit az
Eladó biztosít, akár ő maga hozta létre vagy egy harmadik fél, azzal az egyértelmű feltétellel nyújtja,
hogy a szerzői jog az Eladó (vagy harmadik fél) számára van fenntartva és a Vevő az Eladó írásbeli
beleegyezése nélkül nem adja tovább, nem adja kölcsön, nem állítja ki vagy adja el ugyanezen
anyagokat, kivonatokat belőlük vagy másolatokat a használatban levő Termékekkel kapcsolatban.

14. SZELLEMI TULAJDON

14.1 A 14.2 bekezdésnek megfelelően, amennyiben a Vevővel szemben követeléssel lépnek fel, vagy a
Vevőt peres eljárás fenyegeti amely abból fakad, hogy a Termékek a rendelkezésre bocsátott formában
egy harmadik fél szellemi tulajdonhoz fűződő jogát sértik, ez esetben, feltéve, hogy a Vevő azonnal
értesíti és teljes mértékben együttműködik az Eladóval, valamint kérésre hozzájárul ahhoz, hogy
átengedje az Eladónak az intézkedés és védekezés feladatát, az Eladó kártérítést fizet a Vevőnek minden
költségért, követelésért, kárért, kötelezettségért és kiadásért amely az eljárásból kifolyólag a Vevőnél
felmerül.
Az Eladónak élhet a választási lehetőséggel, hogy saját költségén módosítsa a szabadalmat sértő
Terméket olymódon, hogy az a továbbiakban már ne legyen szabadalmat sértő, vagy kicserélje a
Termékeket szabadalmat nem sértő helyettesítőkkel, ill. hogy visszavásárolja a Termékeket a Vevőtől a
használatért felszámított díj összegével csökkentett eredeti eladási áron.

 

14.2 A Vevő nem tartozik felelősséggel olyan követelésért, amely harmadik fél szellemi tulajdonjogának
megsértésével kapcsolatban lép fel és olyan termékekre vonatkozik, amelyeket az Eladó a Vevő által
átadott tervrajzoknak megfelelően, a Vevő instrukcióit és specifikációit követve gyártott le vagy biztosított
a Vevő részére. A Vevőnek kárpótolnia kell az Eladót minden ilyen követelésből származó veszteségért,
kárért, kiadásért, költségért vagy kötelezettségért.

15. VEVŐI TERVRAJZOK

A Vevői teljes mértékben felelős azért, hogy biztosítsa, minden olyan tervrajz, információ, tanács és
javaslat, amit a Vevő, vagy annak ügynöke, alkalmazottja, konzultánsa vagy tanácsadója meghatároz,
vagy átad az Eladó részére, pontos, helyes és megfelelő legyen. Ezen tervrajzok, információk, tanácsok és javaslatok az Eladó általi megvizsgálása vagy figyelembevétele nem eredményezi, hogy bármilyen
felelősségvállalás lépne fel az Eladó részéről.

16. MEGSZŰNÉS

16.1 Kötelezettség nélkül az Eladó bármely más jogára vagy jogorvoslatára, az Eladó jogosult felbontani
a szerződést (részben vagy egészben) a következő körülmények fellépte esetén, és/vagy felfüggeszteni a
szállításokat és/vagy felszólításra a Vevőtől megkapni a teljes esedékes pénzösszeget:-

16.1.1 a Vevő önkéntes megállapodást köt vagy javasol a hitelezői felé, vagyonkezelést rendelnek el
részére, csődbe megy vagy felszámolás alá kerül;
16.1.2 jelzálogos hitelező veszi birtokba vagy felszámolót neveznek ki a Vevő bármely tulajdonára vagy
eszközére;
16.1.3 a Vevő képtelenné válik az adósságának lejáratkor való fizetésére, vagy az üzletmenetet
megszünteti ill. annak megszüntetése fenyeget;
16.1.4 az Eladó jogosan feltételezi, hogy valamely a fent említett események közül, vagy a releváns
jogszabályokban amelyek kiterjednek az Eladóra és Vevőre ezekkel ekvivalens vagy hozzájuk hasonló
esemény következett be, vagy fog bekövetkezni;
16.1.5 a Vevő jelen szerződés lényegbevágó megsértését követi el, vagy hozzájárul ehhez.

17. VIS MAJOR

17.1 Egyik fél sem felelős szerződésbeli bármely kötelezettségének elmulasztásáért, ha az a hatáskörén
kívülálló okból kifolyólag történik, korlátozás nélkül beleértve természeti csapást, felkelést,
munkáselbocsátást, vagy más ipari cselekményt, beleértve szakszervezeti vitát (függetlenül attól, hogy
szerepelnek-e benne az alkalmazottjai vagy sem), alapanyaghiányt, vagy bármely más eseményt, esetet
vagy dolgot, amely az ésszerű hatáskörén kívül esik.

 

17.2 Azon esetben, ha bármelyik fél a 17.1 bekezdésben foglaltak közül valamely ok miatt 6 hónapon
belül sem teljesíti a kötelezettségeit, a másik fél írásos értesítés útján felbonthatja a szerződést bármely
további kötelezettség nélkül, leszámítva, hogy a Vevő kifizeti a szerződés felbontásáig kiszállított vagy
befejezett Termékeket.

18. ESZKÖZÖK

Minden olyan eszköz (mint pl. tokmányok, alakozók), amit az Eladó speciálisan a Termékkel kapcsolatban
szerez be vagy hoz létre, az Eladó által értük kiszabott díj ellenére, az Eladó kizárólagos tulajdona, és
korlátozás nélkül az Eladó tulajdonában és ellenőrzése alatt marad.

19. TÉRÍTÉSMENTESEN SZOLGÁLTATOTT ANYAGOK

19.1 A térítésmenetesen szolgáltatott anyagokat a Vevő biztosítja és a velük kapcsolatos kockázatot
mindenkor a Vevő vállalja. Az Eladó nem tehető felelőssé ezek elvesztéséért vagy megrongálódásáért az
Eladói, történjen az akár az Eladó által megbízott alvállalkozói gyártás során, az Eladó, vagy bármely 
alvállalkozó helyszínén vagy a tranzitban az Eladó, vagy alvállalkozó helyszíne felé menet vagy onnét
jövet, azzal a feltétellel, hogy az Eladó saját belátása szerint hozzájárulást fizet ezen anyagok pótlási
költségéhez.
A Vevőnek kárpótolnia kell az Eladót minden olyan veszteségért, követelésért, kárért, kötelezettségért és
kiadásért, amely összefüggésben van bármely olyan sérüléssel, veszteséggel vagy kárral, amely az Eladó
térítésmenetesen szolgáltatott anyagok biztosítása során felmerül vagy ezzel összefüggésben áll, kivéve,
amikor ezen veszteség vagy sérülés közvetlen következménye az Eladó mulasztásának vagy vétségének.

19.2 Térítés a gyártási hulladékból származó anyagveszteségért (ahol releváns) a szerződésben foglalt ár
része, és ilyen veszteségek nem képezhetik Vevő által benyújtott követelés vagy az Eladó által fizetendő
hozzájárulás tárgyát.

 

19.3 Ahol a Termékek gyártása során felhasznált anyagokat a Vevő vagy a Vevő nevében biztosítják az
Eladó részére, a Vevő felelős az anyagok kielégítő minőségének és célnak való megfelelőségének
biztosításáért, és a Vevő kárpótolja az Eladót bármely olyan veszteségért, kárért, sérülésért, és kiadásért,
amely közvetlenül vagy közvetve a fenti anyagok hibájából vagy hibás specifikációjából származik.

20. FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNY 1987 (CONSUMER PROTECTION ACT 1987)

20.1 Amikor a Vevő a Termékeket azon célból vásárolja, hogy azokat egy olyan összetett termékhez
használják fel vagy abba beépítsék, amelyet a Vevő szerel össze, gyárt le, munkál meg, csomagol vagy
szolgáltat, vagy a Vevő újraértékesíti a Terméket egy ilyen összetett vagy más, a Vevő által biztosított
termék alkatrészeként, ez esetben:-

20.1.1 a Vevőnek az Eladó részére kérésre, átvizsgálás céljából, azonnal fel kell mutatnia minden írásos
instrukciót és figyelmeztetést amivel a Vevőnek rendelkeznie kell, azzal a kikötéssel, hogy egy ilyen
átvizsgálás vagy átvizsgáláshoz való jog nem jelenti semmiféle felelősség vagy kötelezettségvállalás
létrejöttét az Eladó részéről; és;
20.1.2 a vevőnek az Eladót kárpótolnia kell mindenféle veszteségért, költségért és kárért amit az Eladó
elszenved vagy aminek kiteszik magát egy, az Eladó irányába fellépő követelés esetén, ha a Termékek
nem tartalmazták a hibás elemet vagy ha azok a Vevő tette vagy mulasztása miatt váltak hibássá
(korlátozás nélkül beleértve a hibás térítésmenetesen szolgáltatott anyagokat, vagy ha azok a Vevő vagy
újraértékesítő által átadott vagy éppen kihagyott instrukciókból és figyelmeztetésekből kifolyólag váltak
hibássá.

21. EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Vevő eleget tesz az Eladó által a Termékekkel kapcsolatban átadott információknak és instrukcióknak,
beleértve de nem kizárólag azon feltételeket, amiknek biztosítása ahhoz szükséges, hogy a Termékek
összeszerelése, használata, tisztítása, szervizelése és karbantartása a résztvevő személyek számára
mindenkor biztonságos és az egészségre nézve kockázatmentes legyen. A Vevő eleget tesz az ezen
információkban leírt, vagy másképpen szükséges lépéseknek, hogy amennyire ésszerűen megvalósítható,
a Termékek mindenkor biztonságosak legyenek és az egészségre nézve kockázatot ne jelentsenek.

22. ÁLTALÁNOS

22.1 Az Eladó semmilyen lemondó nyilatkozata, késedelme vagy mulasztása, hogy jogokat vagy
jogorvoslatokat gyakoroljon, nem befolyásolja és nem zárja ki, azok jövőbeli vagy a továbbiakban való
gyakorlását.

 

22.2 Ha ezen feltételek bármely rendelkezése egészében vagy részben érvénytelen vagy
végrehajthatatlan marad, az érintetlen rendelkezések továbbra is teljes egészében hatályban maradnak.
A címsorok csak kényelmi szempontból vannak jelen, és nem befolyásolják ezen feltételek felépítését.

 

22.3 Ezen feltételek közül semelyik sem járul hozzá társulás, képviselet vagy munkaerő alkalmazási
kapcsolat létrejöttéhez a Felek között.

 

22.4 Amennyiben a jelen Szerződés másképp nem rendelkezik, olyan személy, aki nem része ezen
Szerződésnek, nem élhet szerződéseket illető felperesi joggal azon célból, hogy érvényre jutassa jelen
Szerződés bármely pontját. Ez nem vonatkozik olyan jogokra és jogorvoslatokra, amelyek léteznek és a
Törvénytől függetlenül alkalmazhatóak.

 

22.5 A Felek megegyeznek, hogy bármely, a jelen szerződésből fakadó vagy a szerződés feltételeinek
tartalmához kapcsolódó vita esetén (polgári és büntetőjogi ügyben egyaránt) a magyar jog szabályai
alkalmazandók, és az Eladó elleni peres követelésekben egyedül a magyar bíróságok illetékesek.

Kapcsolat

Viltor - webáruház bérlés és készítés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.